Adatvédelem

1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Kisújbányai Vadászház Kft.  (a továbbiakban: „Társaság”), mint a Kisújbánya Vadászház „Glashütte” (7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50.) a továbbiakban, mint „Vadászház” üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el. A Társaság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalmazza továbbá a www.kisujbanya.hu, weboldal tulajdonosa (mint Üzemeltető) által üzemeltetett, a fenti domain néven, valamint annak aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (a továbbiakban együtt, mint Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”),
 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkében,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ekertv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (Eht.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (Grt.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Sztv.),
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.),
 • a 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályban (Hmtv.),
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról jogszabályban (Hmtvvhr.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (Fgytv.)
 • továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grtv.”) foglalt rendelkezéseket.

A Társaság adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Társaság honlapján (www.kisujbanya.hu), papír alapon az Adatkezelő telephelyén, a Vadászház recepcióján. Jelen tájékoztató jogszabályi kereteken belül történő megváltoztatására a Társaság fenntartja magának a jogot, az esetleges változásokról történő tájékoztatás mellett.

2. Fogalmi meghatározások:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, címe, valamely azonosító jele, az érintettről készült fénykép, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik
 • Vadászház: a 7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. szám alatt található Kisújbánya Vadászház „Glashütte” magánszálláshely, valamint az ezen az ingatlanon elérhető egyéb szolgáltatások, melyek üzemeltetője az Adatkezelő.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, az adatokba történő betekintés, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Adatkezelési szabályzat vonatkozásában Adatkezelő a Kisújbányai Vadászház Kft. (Cg. 02-09-078725)
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 •  az a természetes személy, aki a Társaságnál személyesen, telefonon, egyéb foglalási rendszeren keresztül, vagy a Társaság bármely e-mail címére küldött elektronikus üzenetben Társaságunkkal a kapcsolatot felveszi, a Társaság honlapját látogatja, az oldalon regisztrál, ajánlatot kér, szállást foglal, ott bármilyen adatot megad, valamint minden természetes személy, aki a szálláshelyen megszáll;
 • az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • személyes adatok biztonságának sérülése, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;
 • az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;
 • a www.kisujbanya.hu portál és annak minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő; valamint a 7. pontban meghatározott külső szolgáltató
 • a https://www.facebook.com/glashutte/ portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
 • a https://www.instagram.com/glashutte/ portálon található oldal, amelyek gondozását az adatkezelő végzi.

 

3. Az adatkezelő adatai, az adatkezelés időtartama

Amennyiben megkeresné társaságunkat, a reservation@kisujbanya.hu elelérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelés időtartama az érintett kérelme alapján személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő legfeljebb 6 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Jelen szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az e pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt tehát, a személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 6 év elteltével töröl.

Adatkezelő:

Kisújbányai Vadászház Kft.

7624 Pécs, Bárány út 2.  

Cg. 02-09-078725

Adószám: 23859238-2-02

Ügyvezető: dr. Czéh-Tóth Imre

Adatvédelmi Tisztviselő: az Adatkezelő a GDPR 37. cikkelye alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles. Adatvédelmi kérdésekben az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget: reservation@kisujbanya.hu

4. A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: állampolgárság, név, cégnév, születési név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, adószám, rendszám, foglalással kapcsolatos adatok, banki/hitelkártya adatok, személyigazolvány vagy útlevél száma, beutazási engedély száma, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, képanyag.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

4.1. Technikai adatok

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlanságuk igazolható legyen, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyenek.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.2. Cookie-k (Sütik)

4.2.1 A sütik feladata:

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használ(hat). Az adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, melyek segítségével tudja honlapjait továbbfejleszteni, azokat biztonságossá tenni.

A cookie-k rövid szöveges fájlok, melyeket a honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében – A testre szabott kiszolgálás érdekében a honlap cookie-kat helyez el és azokat a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Amennyiben a cookie-kat le kívánja tiltani, azt a böngészőjének beállításával teheti meg. A cookie-k blokkolásával a honlap számos funkciója, vagy akár az egész portál nem elérhető.

A cookie-k lehetnek állandó vagy ideiglenes cookie-k, az állandókat a böngésző tárolja egy meghatározott időpontig, vagy amíg a felhasználó nem törli azt, az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

4.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapokat, használhassák azok funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat.
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

4.2.3 Analitika cookie-k

A honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie-kat” tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a az Üzemeltető számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

4.2.4 Célzott (reklám) cookie-k

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

 

4.2.5 Harmadik féltől származó cookie-k

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

5. Adatbiztonsági intézkedések és az adatkezelés módja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Jelen szabályzat rendelkezései, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel. Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések, és iránymutatásul szolgálhatnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. e. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, a Vendég kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti.
 • Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Az adatkezelés célja

Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelés céljai a következők:

 • Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen
  • az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint
  • az érintetti adatok kezelése az érintett irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;
  • a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;
  • a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban; v. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;
  • érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;
  • a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;
 • Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
 • Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
 • Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
 • az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés, nyereményjáték szervezése;
 • az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Kijelenti továbbá, hogy az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

A weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki; az általa kezelt, valamint az automatizált adatállományban tárolt  adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja; a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek; személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít. Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzat tekintetében lényeges tevékenységét kizárólag Magyarországon végzi, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

Ajánlatkérés, információ kérése, érdeklődés

Az Érintetteknek lehetőségük van a szállásfoglalással, az éttermi- vagy rendezvényszolgáltatásokkal kapcsolatban elektronikus úton, a Vadászház honlapján található kapcsolati űrlapokon keresztül, valamint e-mailben érdeklődni, információt, ajánlatot kérni.

Az esetleges Facebook vagy Instagram oldalon (a továbbiakban: közösségi média felületen) történő érdeklődés esetén Érintettet az e-mailes vagy a kapcsolati űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre kérjük fel.

Telefonon történő érdeklődés esetén adatot nem rögzítünk, szóbeli tájékoztatást adunk, vagy Érintettet az e-mailes vagy a kapcsolati űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre kérjük fel.

E körben az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a vendégekkel való kapcsolatfelvétel, beazonosítás, kapcsolattartás, tájékoztatás a nyújtott szolgáltatásokról, azok árairól, feltételeiről.

Kezelt adatok köre:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • érkezés, távozás tervezett ideje
 • tervezett létszám, szállásigény
 • rendezvény jellege, szolgáltatás részletei

Adatkezelés időtartama: foglalás elmaradása, vagy jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén, vagy a szerződés jogkövetkezményekkel történő megszűnése esetén 5 (öt) év, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Szobafoglalás

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett e-mailben (reservation@kisujbanya.hu) telefonon vagy szerződött szállásközvetítő partnerén keresztül szobát foglaljon le.

A telefonon, közösségi média felületen vagy személyesen, nem azonnali igénybevételre történő szobafoglalás esetén Érintettet a foglalás írásban történő megerősítésére kérjük fel.

E körben az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, továbbá jogi kötelezettség teljesítésén és szerződés teljesítésén alapul, célja pedig a vendégekkel való kapcsolatfelvétel, beazonosítás, kapcsolattartás, foglalási igény feldolgozása, adott szoba és az Érintett összekapcsolása, szerződés létrehozása, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, parkolóhely biztosítása.

Kezelt adatok köre:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • cégnév
 • cím (lakcím vagy tartózkodási hely, ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalással kapcsolatos adatok
  • érkezés, távozás ideje
  • tervezett létszám – felnőttek, gyermekek száma, gyermekek életkora
  • ellátás típusa, szoba típusa
 • fizetési mód, fizetési adatok (bank-/hitelkártya adatok)
 • rendszám

A kezelt személyes adatokat közvetlenül a Vendég, vagy külön szerződés szerinti közvetítő bocsátja Adatkezelő rendelkezésére.

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, szerződés, valamint jogi kötelezettség teljesítése.

A szoba lefoglalásáról Adatkezelő Munkatársa, vagy a külön szerződés szerinti közvetítő írásban értesíti az érintettet.

Adatkezelés időtartama: foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén, vagy a szerződés jogkövetkezményekkel történő megszűnése esetén 5 (öt) év, számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) év, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Bejelentkezés

Érintett a Vadászházba érkezéskor az előzetesen lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot tölt ki, melyen a vendég személyes adatai szerepelnek.

A bejelentőlapon szereplő adatokat Adatkezelő a jogszabály által előírt, kötelezően használandó szoftverében és papír alapon tárolja.

E körben az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, továbbá jogi kötelezettség teljesítésén és szerződés teljesítésén alapul, célja pedig a vendégekkel való kapcsolatfelvétel, beazonosítás, kapcsolattartás, vendég beazonosítása, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az Érintett összekapcsolása, szerződés létrehozása, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, nyilvántartás-vezetési kötelezettség, adóbevallási kötelezettség teljesítése valamint esetlegesen parkolóhely biztosítása.

Kezelt adatok köre:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • cégnév
 • cím (lakcím vagy tartózkodási hely, ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • neme
 • állampolgársága
 • útlevélszám vagy személyigazolvány szám
 • beutazási engedély száma, beutazás helye/ideje
 • fizetési mód, fizetési adatok (bank-/hitelkártya adatok)
 • rendszám

Adatkezelés időtartama: foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén, vagy a szerződés jogkövetkezményekkel történő megszűnése esetén 5 (öt) év, számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) év, az adó megállapításához való jog elévüléséig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A bejelentkezéssel a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Közösségi oldalak megnevezése: Facebook, Instagram, Google+, Pinterest
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő weboldalán található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.
Kezelt adatok köre és célja:

ADATCÉL 
Névazonosítás
Használt fotóazonosítás
Hozzászólásvélemény kifejezése
Értékelésvélemény, hangulat kifejezése
Kérdés / kérés tartalmaválaszadás input adata

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (reakció, hozzászólás stb.), azokat megosztja saját ismerősei között részben vagy teljeskörűen.
Adatkezelés időtartama: oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy a készpénzes fizetés mellett vagy helyett a Vendég a termék(ek), szolgáltatás(ok) ellenértékét bankszámláról, bankkártyával, hitelkártyával vagy SZÉP-kártyával elégítse ki.

E körben az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, továbbá szerződés teljesítésén alapul, célja a fizetési tranzakciók illetőleg a szerződés teljesítése.

Kezelt adatok köre:

 • bankszámlaszám
 • kártyatulajdonos neve
 • kártyaszám
 • érvényességi idő
 • CVV kód
 • fizetendő összeg

Adatkezelés időtartama: foglalás jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén, vagy a szerződés jogkövetkezményekkel történő megszűnése esetén 5 (öt) év, számviteli bizonylat keletkezése esetén annak kiállításától számított 8 (nyolc) év, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 • Elektronikus megfigyelőrendszer

Adatkezelő által üzemeltetett Vendégház külső területén elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik. A kihelyezett kamerák (összesen 4 db) a külső terasz, a kert, az udvar valamint a parkoló megfigyelését szolgálják.

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, jogsértések bizonyítása, a Vendégház területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül bent tartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a személy-és vagyonvédelemhez fűződő jogos érdek.

Kezelt adatok köre: A Vadászház területére belépő személyeknek a felvételeken látható arcképmása, és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatkezelés időtartama: 3 (három) munkanap, illetve az Adatkezelő által elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható és igazolt, ennél hosszabb időtartam. 

Hírlevél

Adatkezelő a Vadászház egyes híreiről, akcióiról, programjairól, stb. a hírlevélre feliratkozó érintetteknek e-mailben hírlevelet küld.

E körben az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, melyre Érintett kifejezett hozzájárulását adja a hírlevélre történő feliratkozással. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a hírlevél elküldése az érintett e-mail címére.

Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Cégnév
 • e-mail cím

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő mindaddig kezeli Érintett feliratkozása során megadott adatait, ameddig Érintett hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva

Álláspályázat

Az Adatkezelőnél eseti jelleggel meghirdetett, nyitott pozíciók betöltéséhez szükséges, az érintettek személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagokat Adatkezelő bizalmasan kezeli.

A jelentkezés önkéntes benyújtásával érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő az anyagában szereplő személyes adatait a kiválasztási folyamat végéig tárolja, kezelje. Érintett a benyújtott pályázatának visszavonásával egyidejűleg rögzített személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.
Panaszt
a) a reservation@kisujbanya.hu e-mail címen, az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy

b) a https://kisujbanya.hu/kapcsolat/ weboldal „Kapcsolat” aloldalán lévő űrlap kitöltésével, a „Tárgy” mezőben a PANASZ szó feltüntetésével, vagy

c) postai úton a Kisújbányai Vadászház Kft. – 7623 Pécs, Megyeri út 26. levelezési címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
Adatkezelés célja: a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Kezelt adatok köre és célja:

 ADATCÉL 
 Panasz azonosítójaazonosítás 
 Névazonosítás 
 Panasz beérkezésének időpontjaazonosítás 
 Telefonszámkapcsolattartás 
 Hívás időpontjaazonosítás 
 Beszélgetés során megadott személyes adatokazonosítás 
Számlázási / levelezési / e-mail címkapcsolattartás
Panaszolt szolgáltatás / magatartáspanasz kivizsgálása
Csatolt dokumentumokpanasz kivizsgálása
Panasz okapanasz kivizsgálása
Panaszpanasz kivizsgálása

A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
Adatkezelés folyamata:
a) az érintett az általa választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Társaságunk egyes Külső szolgáltatók felé az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Társaságunk, valamint a weboldal az alábbi Külső szolgáltatókhoz kapcsolódik:

 

·         Google Analytics, Google AdWords:

·         Google AdWords konverziókövetés használata:

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

·         Google Analytics alkalmazása:

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

·         A tárhely szolgáltatója:

W5 Informatikai Kft. (7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.)

·         A holnap kezelője:

          AFF Bt. (7030 Paks, Katona József u. 8.)

·         A társaság könyvelési feladatait ellátó könyvelőiroda:

Kontroller Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26.)

·         Hírlevél küldés: MailChimp https://mailchimp.com/legal/

·         Facebook és Instagram oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

·         Google+ oldal:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

·         Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Jogérvényesítési lehetőségek:

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK KISÚJBÁNYÁN

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.09.04.